............... F i r m a   vznikla v roku 1998  a zaoberá sa  

             p r o j e k t o v a n í m  pozemných stavieb................... 

              Predmet činnosti   :

              v štádiu prípravy výstavby vypracúvanie / vykonávanie / :

             - predprojektovej prípravy stavieb

             - stavebného a investičného zámeru

             - architektonických štúdií

             - územnoplánovacích prieskumov a rozborov

             - architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb

             - návrhov vybavenia interiéru a exteriéru

             - projektového manažmentu

             - zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

             - podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie

             - poradenstvo v oblasti stavebníctva

              v štádiu realizácie výstavby :    

             - odborný autorský dozor nad uskutočňovaním stavieb 

             - stavebný dozor

             - technické poradenstvo

             - výber dodávateľov a subdodávateľov stavby

                ostatné    : 

                - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

                - reklamná a propagačná činnosť

                 - sprostredkovanie obchodu a služieb

                - grafické práce  a  i n é . . .